Соняшник

Аватар користувача
administrator
Адміністратор сайту
Повідомлень: 441
З нами з: 19 червня 2018, 14:23

Соняшник

Повідомлення administrator » 22 червня 2018, 12:08

Соняшник як найвигідніща культура.
В чому така зацікавленність до соняшника? Вся річ у тому що ця культура при відностно невеликих затратах і урожайності від дох тонн і більше та високій вартості його насіння дає вагомі прибутки. Із недоліків соняшник виносить багато вологи та багато поживних речовин, накопичуються джерела інфекції але чи справді це так? Вологи соняшник справді виносить багато лише у випадку коли вона є, під час засухи він вологу витрачає економно проте дістає її з глибоких шарів знижуючи запаси. Поживних речовин з грунту виносить багато, особливо калію та азоту, проте не з поля більша частина цієї поживи залишеється в рослинних рештках і через рік повернеться в грунт. Щодо інфекції то це проблема тільки для соняшника звичайно при наявній сівозміні.

Аватар користувача
administrator
Адміністратор сайту
Повідомлень: 441
З нами з: 19 червня 2018, 14:23

Re: Соняшник

Повідомлення administrator » 13 липня 2018, 10:15

Час сівби соняшника.
При раній сівбі отримуєм гарантованні сходи та вологи вистачить для формування урожаю, але чомусь найбільші урожаї бувають у піздніх посівах, найнижчі теж найастіще в пізніх посівах. В чому причина? Розглянемо детально.
1) При раній сівбі посів може зарости раніми ярими бурянами при пізніх строках сівби при достатку вологи та тепла соняшник росте швидше і частково ухиляється від бурянів. Грунтові гербіциди ефективні лише при достатньо вологому верхньому шарі грунту, а такий стан навіть після культивації лекше спіймати в ранні строки.
2) Нітратний азот накопичується в грунті з підвищенням температури, тому пізні посіви будуть краще ним забезспеченні але тоді чому соняшник майже нереагує на мінеральні добрива?
3) Може сама культура теплолюбива? Ви бачили колись щоб падалиця підмерзала, тільки осіння і то при добрих морозах.
4) Я вважаю що соняшник все такі сильно реагує на азот але для цього йому потрібна волога та тепло що і створюється в пізніх посівах, азот переходить в доступну нітратну форму, тепла для швидкого проходження фаз достатньо і якщо достатньо вологи то ми з великим урожаєм, головне щоб непідвів останій пункт волога.
Що буде при раній сівбі: холодно, нітратного азоту мало, ріст доволі швидкий а проходження фаз повільне, рослини нарощують велику вегетативну масу в ущерб урожаю. Якщож ми дали азотні добрива то отримаєм ще більшу вегетативну масу без зростання урожаю. Все це при достатку вологи, якщо вологи мало, а це якправило супроводжується жарою, то запаси вологи використаються на формування вегетативної масси і на період цвітіння дозрівання в грунті буде достатня концентрація нітратів що сприяє формуванню високої урожайності. Тому за моїми спостереженнями для отримання високого урожаю соняшника слід зважати не стільки на температуру грунту хоча вона теж важлива скільки на запас вологи, є багато вологи можна сіяти в пізні строки, для умов вінницької області це кінець квітня початок травня, нема вологи сієм в максимально ранні строки, нечекаючи потрібної температури грунту і нетреба боятися заморозків, я ще небачив щоб соняшник постраждав від весняного заморозку.

Аватар користувача
administrator
Адміністратор сайту
Повідомлень: 441
З нами з: 19 червня 2018, 14:23

Re: Соняшник

Повідомлення administrator » 18 липня 2018, 14:54

Таким чином недоцільно вносити азотні добрива під соняшник ми тільки стимулюватимемо розвиток вегетативної маси. Прибавку урожаю дають лише фосфорні добрива внесенні в рядок вірніще біля рядка. Проте і тут незловживайте томущо при дефіциті вологи можете знизити польову схожість насіння. Яб рекомендував так при ранніх строках сівби до 100кг амофосу біля рядка, а при пізніх взагалі без добрив. Строки сівби описав вище.

Аватар користувача
administrator
Адміністратор сайту
Повідомлень: 441
З нами з: 19 червня 2018, 14:23

Re: Соняшник

Повідомлення administrator » 18 липня 2018, 15:04

Скопірував з журналу пропозиція
Під час ве­ге­тації со­няш­ни­ку є декілька кри­тич­них періодів за по­гли­нан­ням еле­ментів жив­лен­ня. На по­чат­ко­вих стадіях, до ут­во­рен­ня ко­ши­ка, со­няш­ник роз­ви­вається до­сить повільно і не по­тре­бує знач­ної кількості по­жив­них ре­чо­вин. Надмірне жив­лен­ня азо­том на по­чат­ко­вих ета­пах роз­вит­ку при­зво­дить до зни­жен­ня вро­жай­ності куль­ту­ри. По­тре­би в азот­но­му жив­ленні істот­но зро­с­та­ють у фазі ут­во­рен­ня ко­ши­ка. Цей період є над­важ­ли­вим у за­без­пе­ченні рос­лин со­няш­ни­ку та­кож й інши­ми по­жив­ни­ми ре­чо­ви­на­ми, особ­ли­во калієм, ад­же об­ме­жен­ня йо­го кількості різко зни­жує вро­жайність
Ос­новні еле­мен­ти жив­лен­ня по-різно­му впли­ва­ють на ріст, роз­ви­ток і про­дук­тивність со­няш­ни­ку. Азот у поєднанні з інши­ми еле­мен­та­ми жив­лен­ня по­си­лює ріст рос­лин, сприяє збільшен­ню ве­ге­та­тив­ної ма­си і розміру ко­шиків. Про­те над­ли­шок азот­но­го жив­лен­ня зу­мов­лює ут­во­рен­ня за­над­то ви­со­ких рос­лин та спри­чи­нює не­раціо­наль­не ви­ко­ри­с­тан­ня во­ди. Це при­зво­дить до не­стачі во­ло­ги у кри­тичні фа­зи роз­вит­ку куль­ту­ри (цвітіння і на­ли­ван­ня сім’янок). Підви­щується чут­ливість до шкідників і хво­роб. До то­го ж збільшується вміст білка і зни­жується на­ко­пи­чен­ня олії в насінні. Кра­ще на вро­жай і якість насіння впли­ває помірне азот­не жив­лен­ня на по­чат­ку ве­ге­тації (до ут­во­рен­ня ко­шиків) та після цвітіння і по­си­ле­не — у міжфаз­ний період від бу­тонізації до цвітіння. За не­стачі азо­ту вро­жай зни­жується че­рез змен­шен­ня кількості сім’янок у ко­ши­ку.
Фо­с­фор сприяє кра­що­му роз­вит­ку ко­ре­не­вої си­с­те­ми со­няш­ни­ку, за­кла­дан­ню ре­про­дук­тив­них ор­ганів з більшою кількістю квіток у ко­ши­ку. За оп­ти­маль­но­го фо­с­фор­но­го жив­лен­ня при­ско­рюється роз­ви­ток рос­лин, еко­номніше ви­т­ра­чається во­ло­га, більше на­ко­пи­чується олії в насінні. За своєю дією азотні й фо­с­форні до­б­ри­ва до­пов­ню­ють од­не од­но­го.
Со­няш­ник є калієфільною куль­ту­рою. Калій поліпшує про­цес фо­то­син­те­зу і вуг­ле­вод­не­вий обмін у рос­ли­нах. Не­зва­жа­ю­чи на ви­со­ку в ньо­му по­тре­бу, він се­ред­ньо діє на рівень уро­жаю. Магній бе­ре участь в обміні азо­ту, фо­с­фо­ру та син­тезі білків. За йо­го не­стачі спо­с­терігається по­жовтіння між жил­ка­ми, яке по­чи­нається з верхівок і країв листків. Старі ли­ст­ки ура­жу­ють­ся пер­ши­ми, в’януть. Не­ста­ча магнію в жив­ленні со­няш­ни­ку про­яв­ляється на піща­них і кис­лих грун­тах, а та­кож за ви­со­ко­го вмісту калію в грунті та за низь­ких тем­пе­ра­тур. Магнієві до­б­ри­ва вно­сять у грунт у дозі 50–80 кг/га MgO або про­во­дять по­за­ко­ре­неві піджив­лен­ня.
Оп­тимізація жив­лен­ня сіркою по­кра­щує за­своєння рос­ли­на­ми азо­ту, збільшує вміст олії та підви­щує вро­жай со­няш­ни­ку. За її дефіци­ту мо­лоді ли­ст­ки на­бу­ва­ють блідо-зе­ле­но­го або жов­то­го за­барв­лен­ня, з’яв­ляється пля­ми­с­тий хло­роз. Ріст рос­лин пригнічується. Не­ста­ча сірки в жив­ленні со­няш­ни­ку ви­яв­ляється на грун­тах лег­ко­го гра­ну­ло­ме­т­рич­но­го скла­ду, з кис­лою ре­акцією грун­то­во­го се­ре­до­ви­ща, по­га­но ае­ро­ва­них, з низь­ким умістом гу­му­су
©Пропозиція - Головний журнал з питань агробізнесу
https://propozitsiya.com/ua/udobrennya- ... -efektivno

Аватар користувача
administrator
Адміністратор сайту
Повідомлень: 441
З нами з: 19 червня 2018, 14:23

Re: Соняшник

Повідомлення administrator » 31 липня 2018, 12:57

Запитуйте по соняшнику чим зможу тим допоможу.

fermer81
Повідомлень: 31
З нами з: 26 липня 2018, 15:53

Re: Соняшник

Повідомлення fermer81 » 31 липня 2018, 16:36

На своїм полі зустрічав таку хворобу як несправжня борошниста роса слава богу були одиничні враження а от в одного фермера то фактично збирати небуло що. Як можна запобігти чи вилікувати цю хворобу? :?:

Аватар користувача
administrator
Адміністратор сайту
Повідомлень: 441
З нами з: 19 червня 2018, 14:23

Re: Соняшник

Повідомлення administrator » 31 липня 2018, 16:48

При перших ознаках оприскати дешевим карбендазимом (дерозал) він допомогає класно, Захворівші рослини вилікувати неможливо вони загинуть. Це застосування коли уже втрати точно будуть. Сингента рекомендує протруювання фунгіцидом апрол з д.в. металаксил
У разі високої загрози ураження сходів несправжньою борошнистою росою (пероноспорозом) при протруєнні слід збільшити кількість металаксилу-М, додавши, наприклад, протруйник Апрон XL (3,0 л/т).
https://www.syngenta.ua/news/sonyashnik ... onyashniku
завантаження.jpg
завантаження.jpg (13.19 Кіб) Переглянуто 846 разів

Аватар користувача
administrator
Адміністратор сайту
Повідомлень: 441
З нами з: 19 червня 2018, 14:23

Re: Соняшник

Повідомлення administrator » 29 серпня 2018, 16:47

Книжечка Подсолнечник тут
Screenshot_3.jpg
Screenshot_3.jpg (52.24 Кіб) Переглянуто 740 разів

Аватар користувача
administrator
Адміністратор сайту
Повідомлень: 441
З нами з: 19 червня 2018, 14:23

Re: Соняшник

Повідомлення administrator » 18 вересня 2018, 16:23

Вплив часу обробітку євролайтингом на урожайність соняшника
Screenshot_5.jpg
Screenshot_5.jpg (87.44 Кіб) Переглянуто 661 раз

Аватар користувача
administrator
Адміністратор сайту
Повідомлень: 441
З нами з: 19 червня 2018, 14:23

Re: Соняшник

Повідомлення administrator » 18 вересня 2018, 16:27

Вплив обробітку грунту на урожайність соняшника.
Screenshot_6.jpg
Screenshot_6.jpg (88.9 Кіб) Переглянуто 661 раз

Відповісти

Повернутись до “Технічні культури”